Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αριθ. Πιστοποιητικού: QA – C – 1268/15

H ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί ότι το Σύστημα για τη Διαχείριση της Ποιότητας της επιχείρησης με την επωνυμία:

ΑΦΟΙ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε. «METROTECH

αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες :

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ

οι οποίες εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις της στην ακόλουθη θέση :

ΑΡΑΧΩΒΗΣ 8, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 40

αξιολογήθηκε μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη την 24η Ιουλίου 2015 και ευρέθη σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

To παρόν Πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΣΔ της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και της Επιχείρησης.

Περίοδος ισχύος: από  05  Αυγούστου 2015  έως  05  Αυγούστου 2018

Βόλος, 05  Αυγούστου  2015

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Γ. Αρχοντής

Δ/ντής

Certifications
Certifications

 

Σήμανση CE
Certifications

Πολλά από τα προιόντα της METROTECH- ΑΦΟΙ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε. είναι πιστοποιημένα με σήμανση CE.

DECLARATION OF CONFORMITY

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΦΟΙ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε.

Conforms to the essential requirements of the 2006 /42 / EC Directive based on the following specifications applied:

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2006/42/ΕΚ και με την εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων:

EN 349:1993+A1:2008
Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
EN ISO 12100:2010
Safety of machinery – General principles for design, assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
EN ISO 13857:2008
Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με δική του ευθύνη, ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ.Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και για την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν.

Οι διανομείς πρέπει να ελέγχουν ότι το προϊόν φέρει το σήμα CE και ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν το προϊόν εισάγεται από χώρα εκτός ΕΟΧ, ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα για όποιον τα ζητήσει.