Έλεγχος και πιστοποίηση ζυγιστικών οργάνων

H METROTECH διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους σε όλο σχεδόν το φάσμα των ζυγιστικών οργάνων, από αναλυτικούς ζυγούς εργαστηρίων έως γεφυροπλάστιγγες. Διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τις διαδικασίες ελέγχου, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πρότυπα βάρη και ζυγούς ελέγχου των προτύπων βαρών).

Διαθέτει πρότυπα βάρη συνολικής δυναμικότητας 14 tn, τα οποία ελέγχονται περιοδικά για την διατήρηση της ακρίβειας στην κλάση που ανήκουν.
Η σειρά αναφοράς των προτύπων βαρών, από 1 mg έως 20 kg, φυλάσσεται προσεκτικά και ελέγχεται ετησίως από εξωτερικό πιστοποιημένο φορέα.
Οι διαδικασίες ελέγχου είναι  σύμφωνες με τους ισχύοντες  ευρωπαϊκούς κανονισμούς   O.I.M.L.  R 76-2.

Οι  διενεργούμενοι έλεγχοι είναι:

  • Γραμμικότητα
  • Επαναληπτικότητα
  • Ευαισθησία
  • Εκκεντρότητα

 

Η πιστοποίηση της Metrotech κατά ISO 9001:2008 περιλαμβάνει τον “Έλεγχο και ρύθμιση συστημάτων Βιομηχανικής και Εμπορικής Ζύγισης”.